top of page

การเดินทาง

โดยรถยนต์ส่วนตัวจากกรุงเทพฯ

เส้นทางการขับรถ
(ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ ~ 3 ชั่วโมง)
เดินทางมายังรีสอร์ทของเรา โปรดตั้ง GPS ของคุณเป็นพิกัดต่อไปนี้:  >>
“ The Tryst River Kwai ”

โดยรถไฟจากกรุงเทพฯ

ใช้เส้นทางรถไฟธนบุรี-น้ำตก
มีบริการรถไฟสองเที่ยวต่อวันที่วิ่งจากสถานีธนบุรีในกรุงเทพฯ ไปยังน้ำตก โดยจอดที่สถานีกาญจนบุรีและสะพานข้ามแม่น้ำแคว รถไฟธนบุรี-น้ำตกให้บริการเฉพาะตู้โดยสารชั้น 3 และไม่มีเครื่องปรับอากาศ ราคาตั๋วอยู่ที่ประมาณ 100 บาทต่อท่าน ติดตามข้อมูลล่าสุดได้ที่
www.railway.co.th

รถไฟรอบเช้า
ออกเดินทางจากสถานีธนบุรี: 07:50 น, ถึงกาญจนบุรี: 10:25 น, ถึงสะพานข้ามแม่น้ำแคว: 10:42 น, ถึงน้ำตก: 12:35 น

รถไฟรอบบ่าย
ออกเดินทางเวลา: 13:55 น, ถึงกาญจนบุรี: 16:24 น, ถึงสะพานข้ามแม่น้ำแคว: 16:33 น, ถึงน้ำตก: 18:30 น
เมื่อถึงสถานีปลายทางสุดท้ายที่สถานีรถไฟน้ำตก ท่านสามารถใช้บริการรถโดยสารท้องถิ่นได้ เพียงแจ้งชื่อของรีสอร์ทของเราแก่คนขับ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการอยู่ที่ประมาณ 300 บาทต่อท่าน และคนขับรถจะพาคุณเดินทางมายังที่รีสอร์ทของเรา

โดยรถตู้ส่วนตัวจากกรุงเทพฯ

(รวมน้ำมันและคนขับแล้ว)

ตัวเลือกที่ 1: เดินทางจากที่พักในกรุงเทพฯ (ย่านใจกลางเมือง) สนามบินสุวรรณภูมิฯ หรือสนามบินดอนเมืองไปยังเดอะทริสต์ ริเวอร์แคว
อัตรา: 3,500 บาทต่อรถตู้/เที่ยว

ตัวเลือกที่ 2: บริการคนขับส่วนตัว ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตลอดการเข้าพักของท่าน คนขับรถของท่านจะเริ่มต้นด้วยการไปรับท่านที่กรุงเทพฯ และพาเดินทางมายังรีสอร์ทของเรา หลังจากนั้นท่านยังสามารถใช้บริการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในรัศมี 70 กิโลเมตรจากรีสอร์ทของเราได้ คนขับรถจะยังคงสแตนด์บายอยู่เพื่อให้บริการขับรถแก่ท่า
อัตรา: 3,500 บาท ต่อรถตู้ ต่อวัน

bottom of page